en_US
en
 
 

Powered By ECD.CC

on
Mobile View
Desktop View
 

Powered By Murat AKIN

GİRİŞİMCİLİK
910

Girişim Kavramı

Girişim (Teşebbüs), insanların istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapan ve yeni teknolojileri uygulayan, yeni ürünler geliştiren veya pazarı genişleten ekonomik birimdir.

Girişimler İnsan ve malzemeden oluşan kişi veya emtia topluluğu şeklindeki örgütlerdir. Kâr (kazanç) ve yarar (fayda) sağlamayı amaçlar. Üretim, pazarlama, tedarik, finansman gibi amaçlarla ortaya çıkarlar. Girişimler hukuki nitelikleri itibariyle genelde bir işletme veya şirket olarak yapılanırlar. Ancak girişim kavramı bir işletmeden ziyade yenilikçi, değişen şartlara uyum sağlama kabiliyetine sahip ve belirli bir düzeyde risk almış olan bir oluşumu anlatır.

Etimoloji

Girişim, Girişimci ve Girişimcilik kavramları Türkçe “Girişmek” fiilinden türeyen sözcüklerdir. Orhan Hançerlioğlu’nun Türk Dili Sözlüğü’nde[1] yaptığı tanıma göre Girişmek fiili “bir işe, bir şeye başlamak için hazırlık yapmak, ele almak ve başlamak” anlamları taşır.Girişim sözcüğü ise deneme, başlama gibi anlamları da ihtiva eder. Bir işe, eyleme girişme, başlama, harekete geçme veya geçirme demektir. Örneğin: “Girişimde bulunmak” deyiminde olduğu gibi… “Girişimci” ise “bir işi yapmak için teşebbüste bulunan kişi”olarak açıklanmıştır. Yine aynı fiilden türemiş olan “Girişken” kelimesi de hiç çekinmeden ve kolayca iletişim kurabilen, kendi kendine bir uğraş oluşturabilen kişi manalarına gelir. Arapça kökenli "Teşebbüs" kavramının kökeninde ise deneme, sonuç henüz bilinmemesine rağmen harekete geçme anlamı vardır. Müteşebbis ise Türkçedeki Girişimci kavramını karşılar ve zaman zaman bu manada kullanılır.

Girişimci

Girişimci, Bir mal veya hizmeti üretmek, pazarlamak için sağladığı kaynaklarla üretim faktörlerini (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getiren, bu faaliyeti yaparken ortaya çıkabilecek zararı da göze alan kişidir. Girişimci genelde sorumluluk ve risk alan, başarma isteği güçlü, fırsatları ve geleceği sezebilen, değişiklikleri benimseyebilen ve şartlara adapte olabilen kişidir. Girişimci bazı fonksiyonları yerine getirir ve İnovasyon (Yenilik, Yenileştirme) yapar[2]:

Yeni ürünler (mal veya hizmet) bulur veya geliştirir.
Yeni süreçler geliştirir.
Yeni ihracat pazarları bulur veya genişletir,
Yeni hammadde, yarı mamül arz kaynakları bulur.
Yeni bir organizasyon yapısı oluşturur.

Girişimciliğin Sağladığı Faydalar

Yeni mal veya hizmet üretmek
Bir fikri fiiliyata geçirmek
Başkalarının göremediği fırsatlardan yararlanmak
Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulayabilmek
Endüstride yeni organizasyonlar kurabilmek
Yeni pazarlara ulaşmak veya yeni potansiyel pazarlar oluşturmak
Hammaddelerin vb maddelerin(yarı mamul) yeni kaynaklar bulmak
Var olan ürünlerin niteliklerini değiştirerek veya yükseltmek
Bulunduğu sektörü ve çevresini etkilemek
Yeni kaynaklar ve yöntemlerle alternatifler yaratmak veya maliyetleri düşürmek
Yeni teknolojiler geliştirmek
İş hayatında değişime öncülük etmek

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde en önemli sorunlardan biri işsizliktir İşsizlikten kurtulmanın en etkin yolu , kişilerin kendi işlerini kurmalarıdır. Girişimci sayısı ne kadar artarsa , istihdam oranı da o kadar artar. Girişimciler hem bilim ve teknolojiyi kullanarak, hem de bu alanlara kaynak aktararak bilim ve teknolojinin gelişmesine önayak olurlar.